Ring 08-25 35 07 eller maila info@allfinans.se
Allfinans

Användaravtal

1. allfinans.flinker.met (Nedan kallat Allfinans) tillhandahålls som en kostnadsfri tjänst av Allfinans (Nedan kallad Allfinans) till de Samarbetspartners (Användarens företag/Användarens arbetsgivare) som verkar under giltigt samarbetsavtal med Allfinans avseende leverantörsfinansiering. När Du som brukare godkänner dessa villkor intygar Du att Du tagit del av dem och förbinder Dig att följa dem samt att misskötsel i användandet av Allfinans eller bristande efterlevnad av detta Användaravtal kan medföra att Du (Nedan kallad Användaren) blir avstängd från tjänsten.

2. Användaren innehar rätten att bruka Allfinans endast då Användaren är anställd av samma Samarbetspartner som vid godkännandet av dessa Användarvillkor. Så fort Användaren får kännedom om att denne ska avsluta sin anställning är Användaren skyldig att utan omgående och utan dröjsmål anmälda detta till Allfinans. Användaren är medveten om att det i detta fall endast är Samarbetspartnern som kan godkänna fortsatt användande av Allfinans.

3. Användaren åtar sig att visa normal aktsamhet och skydda sin dator, läsplatta, telefon, nätverk och internetaccess mot obehörig åtkomst, t ex genom att använda säker inloggning, uppdaterade antivirusprogram och brandväggar. Vidare ska Användaren förvara Inloggningsuppgifter på ett så säkert sätt att dessa inte kan åtkommas av obehörig.

4. Användningen av Allfinans får endast ske i akt och mening att göra affärer tillsammans med Allfinans. Allfinans får t ex inte användas för kreditkontroller av kunder med vilka Användaren inte avser skapa leasing- eller hyresaffärer med tillsammans med Allfinans. I det fall ett oskäligt antal kreditkontroller utförts i förhållande till det antal leasing-/hyresaffärer som Användaren gjort med Allfinans, äger Allfinans rätt att omgående stänga Användarens access till Allfinans. Användaren åtar sig vidare att alltid följa de riktlinjer för användandet av Allfinans som Allfinans vid var tid meddelar.

5. Allfinans har inte något ansvar för den information och det material som Användaren lagrar eller lägger ut på Allfinans. Användaren är ansvarig för att informationen är korrekt och inte lagras i strid med gällande lagstiftning. Användaren förbinder sig vidare att i brukande av Allfinans, hålla sig till ett affärsmässigt språkbruk som inte på något sätt kan uppfattas som stötande, rasistiskt, eller på annat sätt kränkande.

6. Användare som avser avsluta sin anställning hos Samarbetspartner, med vilken denna rätt om användande av Allfinans är en förutsättning för, Användaren förbinder sig att omedelbart meddela Allfinans om Användaren avser sluta sin anställning eller av annan anledning ska avregistreras som användare i Allfinans samt vilket datum detta skall ske. Användaren ska hålla Allfinans skadeslös för alla eventuella skador, förluster eller krav som kan riktas mot Allfinans med anledning av att Inloggningsuppgifter eller kundinformation kommer till obehörigs kännedom.

7. Allfinans garanterar inte tillgång till Allfinans och ansvarar inte för skada eller förlust som kan drabba Användaren eller Samarbetspartnern genom att Användaren inte får tillgång till Allfinans (till exempel på grund av underhåll eller driftsavbrott) eller skada som i övrigt kan drabba Användaren eller Samarbetspartnern vid nyttjandet av Allfinans.

8. Användaren är medveten om att all information i Allfinans är sekretessbelagd och åtar sig att behandla dessa uppgifter strikt konfidentiellt. Användaren är också medveten om att all information lagrad i Allfinans om Användarens affärer och kunder är Allfinans:s intellektuella egendom.

9. Allfinans har rätt att omgående och med omedelbar verkan, utan föregående meddelande därom, göra ändringar eller justeringar i Allfinans eller begränsa tillgången till Allfinans om det, enligt Allfinans bedömning, är nödvändigt för att förhindra skada eller på grund av andra skäliga orsaker vilka de vara må. Allfinans har också rätt att göra ändringar av information som lagras i Allfinans om det är nödvändigt för driften av Allfinans eller om uppgifter lagrats i strid med gällande lagstiftning eller i strid med detta Avtal. Allfinans förbehåller sig rätten att av administrativa skäl löpande ändra i lagrade kontrakt/dokument i Allfinans.

10. Allfinans äger rätt att, utan föregående meddelande, avstänga eller frånta Samarbetspartnern och/eller Användaren tillgången till Allfinans och anvisa annat sätt på vilket kreditansökan och kontraktsutskrift ska ske. Om Samarbetspartnern eller Användaren åsidosätter dessa villkor, eller om det samarbetsavtal som ingåtts mellan Samarbetspartnern och Allfinans Upphör att gälla, har Allfinans rätt att omgående avstänga eller frånta Samarbetspartnern och/eller Användaren tillgången till Allfinans. Det samma gäller om Användaren eller Samarbetspartnern varit inaktiv, dvs inte registrerat en affär de senaste 30 dagarna.

11. Användarens och/eller Samarbetspartnerns tillgång till Allfinans upphör utan särskild uppsägning om Allfinans, oavsett anledning härtill, upphör med att erbjuda Allfinans eller förhindras att använda Allfinans eller infrastruktur eller annat system eller mjukvara som är en förutsättning för drift eller underhåll av Allfinans.

12. Allfinans kommer att behandla information om Användaren och av Användaren genererad data i syfte att administrera Användarens nyttjande av Allfinans. Informationen kommer att behandlas i syfte att administrera detta avtal och tillgången till Allfinans samt till utvecklingen av Allfinans. Användaren godkänner också och är medveten om att information kan och får nyttjas av bolag som ingår i eller är delägare i Allfinans eller Allfinans:s koncern samt till Samarbetspartnern, dvs Användarens arbetsgivare/företag.

13. Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

14. Genom godkännande av dessa villkor godkänner Användaren att Allfinans behandlar och lagrar Användarens personuppgifter samt data genererad av Användaren i enlighet med det ovanstående.

Användaravtal_Brukare_1403:1_ allfinans.flinker.met